Bygningsdesign i endring!

Bygningsdesign i endring!

I takt med økt viten om viktigheten av dagslys for menneskets helse, øker fokus på dagslys ved utforming av bygninger.

Tekst: Arnkell J. Petersen og Kristian Fredrik Nikolaisen

Dagslys har lenge vært i fokus ved design av bygninger, både som naturlig arbeidslys og som en estetisk kvalitet. I et lengre perspektiv er det imidlertid effekten dagslys har på vår helse, som er den viktigste kvaliteten. Studier har vist at kroppen trenger periodisk eksponering for dagslys og mørke av en bestemt varighet og intensitet for at vi skal kunne kalibrere vår innebygde klokke. Uten dagslys vil kroppens hormonproduksjon og rytme av søvn og våkenhet forstyrres og vår helse påvirkes negativt.

Myndighetene har lenge stilt krav til dagslys, men det har vært en stilltiende aksept for å se bort fra kravene idet myndighetene ikke har fulgt opp disse. Videre er reguleringsplaner med høy utnyttelse og kompakte bygningsvolumer uten mulighet for å sikre gode dagslysforhold en gjenganger.

I takt med økt bevissthet om de helsemessige effektene er det nå skjerpet fokus på gode dagslysforhold i bygninger. Parallelt har det vært en utvikling av verktøy som kan beregne og illustrere hvordan bygningsdesign påvirker dagslyset innendørs. Denne økte forståelsen og tilgangen på verktøy bør påvirke valgene vi tar. Både i det store perspektivet mht. bygningsform, høyde og tetthet, og i detaljer som fargevalg og utforming av vinduer. Dagslys bør ikke lenger håndteres med enkle upresise studier og tommelfingerregler.

I dag kan vi allerede i første del av planleggingsfasen enkelt visualisere hvor mye dagslys en bygning har tilgjengelig basert på skyggeforhold, farger innen- og utendørs, samt dybde på rom. Videre kan vi kjøre avanserte studier som viser hvilke bygningskropper som kan innfri kravene på best mulig måte. Slik kan vi forstå hvilke konsekvenser valgene som tas i tidligfase har å si for dagslyset i det ferdige bygget. Etter denne første fasen kan mer detaljerte dagslysstudier benyttes til å optimere fasadens utforming og kvaliteter, for best mulig dagslysforhold inne i bygget. I nyere tid har det kommet BIMbaserte 3D-verktøy som gjør slike studier mye mindre ressurskrevende og lettere kommuniserbare enn før. Alt ligger derfor til rette for videre fokus på optimalisering av dagslysforhold.

Dagslysdesign er en tverrfaglig prosess, som må inkludere både arkitekter, interiørarkitekter, byggherre og fagpersoner med dagslys som spesialfelt. Prosessen må starte allerede ved første volumstudie av en tomt, og er ikke i havn før bygget nærmer seg ferdigstillelse.

Med dagens kunnskapsbase og tilgang på verktøy er det ingen grunn til ikke å ta fatt i denne utfordringen, og bygge bygg som ivaretar brukernes helse.

Det er allerede i dag vi definerer fremtidens bygg!