Er plast eller metallrør best i et klimaperspektiv?

Er plast eller metallrør best i et klimaperspektiv?

Erichsen & Horgen har sammenlignet klimagassutslipp knyttet til rørsystemer i prosjektet Økern Portal. Tilgjengelig klimagassdata for teknikk er begrenset, men resultatene tyder likevel på at plastrør kommer vesentlig bedre ut enn konvensjonelle rørkvaliteter i metall. 

Våren 2020 har Anders Reinertsen Liaøy og Jonas Rydtun Winsvold utarbeidet en klimagassrapport på oppdrag for ArmaturjonssonDe har sett på de rørsystemene i prosjekt Økern Portal der plastrørene Blue pipe og Green pipe er brukt, eller kunne vært brukt. Beregningene har de gjort ved hjelp av EHs egenutviklede klimagassverktøy for VVS-installasjonerResultatene viser at bruken av plastrør som er valgt i prosjektet har gitt en estimert besparelse på 17 % for anleggene for kjøling, oppvarming og forbruksvann. 

Det har ikke vært vanlig å medregne tekniske installasjoner i klimagassregnskap for bygg. Dette ser man at er i ferd med å endres, men på grunn av det manglende fokuset finnes det svært lite miljødokumentasjon for VVS-utstyr og komponenter. Høsten 2019 gikk Erichsen & Horgen ut i media og etterspurte miljødokumentasjon i form av EPDer (Environmental Product Declaration). På grunn av det begrensede underlaget er klimagassrapporten for Økern Portal begrenset til produksjonsfasen for rørenes livsløp. 

Håper på at flere vil lage EPDer for sine produkter 

Heldigvis ser man at noen velger å lage miljødeklarasjoner. Blue pipe og Green pipe er noen av produktene som det finnes dokumentasjon . Produsenten Aquatherms EPD er en samle-dokumentasjon for flere rørtyper i polypropylen og er begrenset til produksjonsfasen. Helst ønsker man å se produktspesifikke EPDer for hele livsløp, men siden dette er relativt nytt for VVS-bransjen er alt underlag kjærkomment. Erichsen & Horgen håper at flere produsenter vil lage EPDer for sine produkter, slik at sammenligningsgrunnlaget blir bedre.  

Potensielt 65 % reduksjon ved bruk av plastrør 

De glassfiberforsterkede polypropylenrørene Blue pipe og Green pipe er i prosjektet brukt i deler av anleggene for kjøling og forbruksvann. Potensielt kunne rørene vært brukt i større deler av disse anleggene, samt i anlegget for oppvarming. Dersom rørene hadde vært valgt for alle disse delene, ville estimert besparelse blitt totalt 847 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende 65 %.  

Den desidert største andelen av klimagassutslippene er knyttet til kjøleanlegget og det er følgelig også der det største potensialet for utslippskutt ligger. Hovedårsakene til dette er at det er valgt lokal kjøling i leietakerarealene og at lav temperaturdifferanse mellom tur- og returvann, og mellom væske og rom, medfører store rørdimensjoner. 

 


Totalt klimagassutslipp for bygg A, B, C, energisentral og teknisk kulvert, fordelt på bygningsdel. De tre stolpene viser klimagassutslipp med kun konvensjonelle materialer, med faktisk valgt kvaliteter og ved utvidet bruk av plastrør. 

 

Lav egenvekt kan redusere belastning på montører og montasjetid 

Blue pipe og Green pipe har vesentlig lavere vekt enn de konvensjonelle alternativene. Egenvekten for Blue pipe i DN 100 utgjør kun 34 % av tilsvarende sømløse stålrør. Dette gjør transport og montasje av rørene lettere. 

 

 

En start, men langt ifra i mål 

Felles for både plastrør og metallrør er at det benyttes en høy andel jomfruelige materialer. For metaller kan det i fremtiden bli ressursknapphet, mens dagens plastprodukter er basert på utvinning av olje. De gode langsiktige løsningene vil antagelig utvikle seg ved fokus på ressurseffektive anlegg med lang levetid, gjenbruk og materialgjenvinning. Erichsen & Horgen håper at rapporten kan inspirere til flere vurderinger av klimagass og miljø - innen alle deler av VVS-faget. Med en felles innsats kan bransjen sammen sko seg for en klimanøytral og sirkulær fremtid. 

Er du interessert i å lese hele rapporten, ta kontakt med Anders Reinertsen Liaøy.