Brannteknikk

Hensikten med brannvern er å hindre at brann oppstår, og om dette ikke lykkes, søke å begrense skade på liv og eiendom best mulig. Brannvern er regulert ved lover og forskrifter og er et meget viktig fagfelt når man planlegger bygg.

Vår avdeling for brannteknikk har bred kompetanse innen planlegging av branntekniske systemer, inkludert integreringen av disse i bygninger, samt hvilke branntekniske krav som gjelder for de ulike installasjonene. Vi har også spesialister innen branntekniske installasjoner som slokkeanlegg, trykksettingsvifter m.m.

Vi prosjekterer alle anlegg i full BIM om dette er ønskelig og benytter ulike applikasjoner for dette formålet.

Våre brannrådgivere analyserer, prosjekterer og dokumenterer kostnadseffektive løsninger for alle typer bygg og konstruksjoner. Erichsen & Horgen har RIF-godkjente rådgivere og sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasser. Vi har spisskompetanse innen risikoanalyse, CFD-simuleringer, tilstandsanalyser, slokkeanlegg, og gassanlegg. 

Brannteknisk rådgivning

Erichsen & Horgen tilbyr brannteknisk rådgivning innenfor alle tiltaksklasser. Vi har erfaring med alle typer bygg og prosjektfaser og kan bistår med følgende tjenester:

 • Generell brannteknisk rådgivning
 • Risikoanalyser
 • Branntekniske beregninger
 • Tilstandsvurderinger av bygninger og installasjoner
 • Utarbeidelse av brannteknisk dokumentasjon (FDV)
 • Branntegninger
 • Rømningsplaner
 • Gjennomføring av uavhengig kontroll
 • Spesialist vurderinger/utredninger
 • Branntekniske simuleringer
 • Utarbeidelse av brannkonsepter og kursvirksomhet

Slokkeanlegg

Erichsen & Horgen tilbyr i dag rådgivende tjenester for alle typer aktive og passive slokkeanlegg, i alle typer bygg. Vi har lang erfaring med integrering av tekniske systemer i bygninger og hvilke branntekniske krav som gjelder for de ulike installasjonene. Tradisjonelle sprinkleranlegg er det som installeres mest av i bygninger i dag. Vi har også kompetanse innen alle andre typer slokkesystemer som gasslokkeanlegg, skumslokkeanlegg, inertluftsystemer, aerosolslokkeanlegg og vanntåkeanlegg. Vi kan bistå fra skissestadiet til ferdig installasjon, samt med kontroll av anleggene i driftsfasen. Vi har god kunnskap om pumpeanlegg, vanntanker og infrastruktur for å etablere slokkevann til brannvesen.

Vi tilbyr følgende tjenester: 

 • Prosjektgjennomføring fra idéstadiet til ferdig produkt
 • Valg av tekniske løsninger
 • Beregninger
 • Utarbeidelse av anbudsdokumentasjon
 • Evaluering av innkommende anbud,
 • Kontrahering av entreprenører
 • Oppfølging i byggeperioden og sluttkontroll
 • Gjennomføring av tilstandskontroller av slokkeanlegg
 • Gjennomføring av FG kontroller av sprinkleranlegg
 • Utarbeidelse av dokumentasjon på eksisterende slokkeanlegg
 • Utarbeidelse av kontroll og servicerutiner
 • Gjennomføring av kurs og opplæring

Røykkontroll

I mange bygg er det krav om trykksetting av trapperom eller røykventilering av lysgårder, garasjer, idrettshaller eller andre arealer. Det kan også være krav til røykventilering av andre type konstruksjoner som tuneller eller fjellanlegg. Erichsen & Horgen innehar kompetanse for å finne løsninger og detaljprosjektere slike typer systemer. Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Analyse, beskrivelse og dimensjonering av røykventilasjon
 • Cfd- simuleringer
 • Utarbeidelse av kravspekk
 • Tegninger
 • Beregninger
 • Oppfølging i byggeperioden

Gassanlegg

Myndighetene stiller krav om dokumenterbar kompetanse for alle som håndterer brann- og eksplosjonsfarlig gass og gassforbrukende utstyr. Den som prosjekterer et gassanlegg skal bl.a. kunne dokumentere kunnskap om aktuelt regelverk, gassens egenskaper iht. anleggets utforming og om virkemåten til det utstyret som benyttes.

Våre medarbeidere har bred erfaring og nødvendig kompetanse fra Teknologisk Institutt, faglig leder I og II i prosjektering av gassanlegg med propan og naturgass (LPG/LNG). Kompetansen innebærer at vi kan påta oss oppdrag relatert til overordnet ansvar for konstruksjon, montasje, dokumentasjon og idriftsetting av gassanlegg.

Vi utfører prosjektering av større og mindre anlegg med energigasser som brensel, herunder gassanlegg til industri, boliger/leiligheter, storkjøkken m.m. Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Detaljbeskrivelser med tegninger
 • Detaljprosjektering av forsyningsanlegg og distribusjonsnett til alle anlegg
 • Utstyrs- og rørdimensjonering
 • Dokumentasjon av anlegg, herunder risikoanalyser/-vurderinger og eksplosjonsvernsdokument
 • Utarbeidelse av komplette anskaffelser, inkludert kunngjøringer, tilbudsunderlag, evalueringer og kontrahering