Energiforsyningssystemer

Erichsen & Horgen har en egen seksjon for Termisk Energi. Seksjonen arbeider med installasjoner som er basert på kjølemaskiner, varmepumper, kjeler og fjernvarme i kombinasjon og hver for seg som vi i en fellesbetegnelse kaller energiforsyningssystemer.

Energiforsyningssystemer

Seksjonens medarbeidere har kompetanse på ulike områder av faget og har mangeårig allsidig erfaring fra rådgiving, prosjektering, installasjon og idriftsettelse og gjør Erichsen og Horgen til en meget kompetent rådgiver innen dette området. Vi har fokus på energigjenvinning og utnytting av samtidigheter mellom varme og kjølebehov for å oppnå mest mulig energieffektive systemer.

I tillegg har seksjonen i de senere årene tilegnet seg kompetanse og erfaring i forbindelse med driftsoptimalisering av energianlegg. Dette er en veldig viktig del i et prosjekt, hvor man sørger for at anlegget driftes og fungerer som beskrevet og hvor uheldige feil og mangler lukes ut.

 

Våre tjenester innen energiforsyningssystemer: 

Seksjonen leverer en rekke uavhengige tjenester, både til byggherrer og entreprenører som f. eks:

 • Prosjektering av vannbårne varme- og kjøleanlegg for nye og eksisterende bygg
 • Gjennomgang og tilstandsvurdering av eksisterende anlegg
 • Kontroll og innregulering av vannbårne anlegg, både eksisterende og nye
 • Optimalisering og feilsøking av energisentraler

Vi har også BREEAM NOR og BREEAM In-Use-kompetanse i seksjonen, og kan prosjektere utbedringsforslagene som måtte komme av en BREEAM In-Use-revisjon av bygget

Typer anlegg

 • Store og små energisentraler basert på kjølemaskiner og varmepumper:
  • Energikilder; sjø, luft og geotermisk varme
  • Utnyttelse av frikjøling
  • Utnyttelse av sol
  • Varmegjenvinning
  • Korttids energilagring med vann eller faseskiftemateriale (PCM)
  • Spisslastløsninger
 • Fjernvarme- og fjernkjølesentraler
 • Bioenergi
 • Kuldeanlegg for klimakjøling og teknisk kjøling/datasentraler

Vi gjennomfører prosjektene med fokus på å benytte tilgjengelig overskuddsenergi på best mulig måte