Etterlyser miljøfokus på tekniske installasjoner

Etterlyser miljøfokus på tekniske installasjoner

Erichsen & Horgen har gjennom de to siste somrene engasjert studenter til å samle miljødokumentasjon for tekniske installasjoner. Resultatene viser at vi fortsatt har en lang vei å gå.

Sommeren 2018 fikk Jonas Winsvold, student fra NMBU og Agnes Öster Haagensen, student fra NTNU i oppgave fra Erichsen & Horgen å samle miljødokumentasjon for tekniske installasjoner. Målet var å bestemme klimagassutslipp for de forskjellige installasjonene slik at miljøvennlige avgjørelser kan tas i fremtidige prosjekter hos bedriften. Etter endt prosjekt viser resultatene at det er en lang vei å gå før miljøfokus på tekniske installasjoner er på et akseptabelt nivå. 

Behov for økt miljøfokus også i VVS-bransjen

I byggebransjen er det et økende engasjement for miljøvennlige bygg. Det kommer stadig ny teknologi, insentiver og krav for å oppnå dette. Miljøfokuset har til nå stort sett omhandlet byggematerialer, der det finnes gode rutiner for miljødeklarasjon som er godt implementert blant annet i BREEAM. Imidlertid er det lite miljøfokus på VVS-installasjoner, og det finnes svært få slike miljødeklarasjoner for produkter innenfor VVS.

Materialvalg bestemmer klimagassutslipp fra tekniske installasjoner

I sitt arbeid har studentene gjennomført analyser av klimagassutslipp fra materialene i VVS-installasjoner ved nytt Østfold sykehus på Kalnes. Figur 1 viser andelen materialer som er benyttet på sykehuset.

Figur 1: Andel materialer som er benyttet i VVS installasjoner på Østfold Sykehus.

Analysen viser at det er knyttet store utslipp til materialene brukt i VVS-installasjonene.

Det er viktig å poengtere at tekniske installasjoner generelt reduserer byggets klimagassutslipp i form av energibesparelser ved drift av bygget. Dermed er ikke løsningen å fjerne de tekniske installasjonene, men heller å sørge for at de blir så miljøvennlige som mulig.

 
Figur 2    Klimagassutslipp per system for referansebygg og miljøtiltak

 

Studentenes analyse viser tydelig potensiale for kutt i klimagassutslipp ved riktig materialvalg, se figur 2. Det er derfor viktig å fremme miljøfokus på tekniske installasjoner i bransjen slik at man kan ta mer bevisste materialvalg.

Analysen viser at det er stål og støpejern som utgjør de største materialmengdene og som står for det meste av utslippet. Her finnes det alternativer i plast med mindre utslipp som gjør det mulig å spare store mengder klimagass. 

Ettersom klimagassutslipp fra tekniske installasjoner er et relativt nytt tema i bransjen er data av varierende kvalitet og tilgangen begrenset. Derfor blir disse analysene og resultatene kun veiledende. De viser klart at det er mulig å kutte betydelige mengder utslipp ved å velge riktig materiale, og dette er noe man vil få stor nytte av for å kunne prosjektere mer miljøvennlig. Ved å få miljødeklarasjoner på flere materialer vil man kunne kutte utslippene ytterligere.

Behov for flere miljødeklarasjoner

Det finnes foreløpig få miljødeklarasjoner for tekniske installasjoner i bygg. Dette gjør at datagrunnlaget som brukes ikke er nøyaktig nok til å trekke noen fullstendig konklusjon, men det er relevant nok til å gi gode indikasjoner.

I tekniske installasjoner kommer den største andelen av utslippet fra metaller. Dette er fordi metall har høy materialtetthet og brukes i store mengder. Det største utslippet kommer fra komponenter som rør og kanaler. Det finnes foreløpig ingen alternativer til kanaler i stål. For stål- og støpejernsrør finnes det flere plastalternativer.


Figur 3 Klimagassutslipp per meter fra støpejern mot plast.

 


Figur 4 Klimagassutslipp per løpemeter vannledning for kobber mot plast


Figur 5: Klimagassutslipp per løpemeter sprinklerrør stål mot plast

Som Figur 3 viser, har støpejern et langt høyere klimagassutslipp enn plast per løpemeter. Tilsvarende viser Figur 4 og Figur 5 at stål og kobber et langt høyere klimagassutslipp enn plast per løpemeter. Plasten har lavere utslipp fordi det krever mindre energi å produsere.   

Plast er imidlertid beheftet med andre miljømessige utfordringer. Mikroplast er et av de største argumentene for å kutte i plastbruken. Det er fortsatt lite kunnskap om kildene til mikroplast og konsekvensene av den. Det er indikasjoner på at kilden til mikroplast er emballasjeplast som havner i naturen og ikke robust hardplast som brukes i byggebransjen. Likevel er dette et tema det er viktig å ha fokus på videre når man skal vurdere plast mot metall.

I noen tilfeller vil det alternative produktet ha litt andre egenskaper enn det opprinnelige. Selv om det kan være forskjell i egenskaper følger alle analyserte alternativer norske kvalitetsstandarder for levetid, brannsikkerhet og lyd.

Konsekvenser av overdimensjonering bør kartlegges

Det mest miljøvennlige og effektive tiltaket vil uansett være mindre forbruk av materialer. Derfor vurderes effekter av overdimensjonering i det videre arbeidet. Her er det to argumenter som det må tas stilling til; ved overdimensjonering brukes det mer materialer og krever mer areal, i tillegg til at systemet ikke går ved optimal belastning og effektiviteten går ned. 

Kompakte anlegg og optimale føringsveier er viktige tiltak for redusert klimagassutslipp. Disse tiltakene vil også være økonomisk lønnsomme. En klimagassanalyse av tekniske anlegg kan derfor også resultere i mer lønnsomme anlegg.

Nytt verktøy for å beregne klimagassutslipp og kuttpotensial

Ida Bryn, leder for kompetanse og utvikling i Erichsen & Horgen, er strålende fornøyd med arbeidet Jonas og Agnes har lagt ned i denne rapporten. Studentenes sommerjobb har resultert i et nytt verktøy for å kunne beregne klimagassutslipp og kuttpotensial. Dette verktøyet forbedres kontinuerlig samtidig som arbeidet med forbukskutt tas videre. Resultatene er bare veiledende, ettersom datagrunnlaget foreløpig ikke er godt nok og det trengs miljødeklarasjoner på flere alternativer og gjerne spesifikke for Norge for å kunne trekke endelige konklusjoner.

Studentenes innsats gjennom to somre har avdekt at vi fortsatt vet for lite om de forskjellige materialene som benyttes. Vi sporer imidlertid en positiv utvikling i bransjen, hvor også flere miljødeklarasjoner for VVS er på plass.