TEK17 må bli enda tydeligere på termisk inneklima og dagslys

TEK17 må bli enda tydeligere på termisk inneklima og dagslys

Særlig innenfor krav som går på termisk inneklima og dagslys er det ifølge Erichsen & Horgen behov for en mer presis forskriftstekst, som ikke åpner for at kvaliteten på sluttresultatet kan bli for avhengig av hvordan man tolker kravene.

Særlig innenfor krav som går på termisk inneklima og dagslys er det ifølge Erichsen & Horgen behov for en mer presis forskriftstekst, som ikke åpner for at kvaliteten på sluttresultatet kan bli for avhengig av hvordan man tolker kravene.

Firmaets faggrupper innenfor inneklima og energibruk, luftbehandling, bygningsfysikk, sanitær og brann har samlet gitt sine høringsuttalelser til ny teknisk byggforskrift (TEK 17). Noen av våre hovedkommentarer til høringsforslaget er:

  • Ny definisjon av rom for varig opphold er for upresis og åpner for tolkning som vil kunne ha uheldige konsekvenser for blant annet dagslys.
  • Det er behov for enda tydeligere krav til termisk inneklima i boliger slik at det ikke åpnes for ulike tolkninger av hvor varmt det kan være uten at man kan si at boligen er feilprosjektert.
  • Lufting er et effektivt virkemiddel for å redusere temperaturtopper i forbindelse med termisk inneklima i boliger og forskriften må derfor være tydeligere i hva som legges i ordet "gjennomlufting".
  • Vi anser det som nødvendig at DiBK presiserer hva som bør betraktes som oppholdssone med hensyn til dagslysvurderinger.
  • Vi foreslår at forenklet metode for å dokumentere dagslyskravet kun bør være gjeldende for småhus.
  • Vi anser det som en betydelig forringelse av kvaliteten på boliger dersom krav til utsyn for soverom fjernes.
  • Vi savner noe nytt om storkjøkken og brannsikring av ventilasjonsanlegg. Siste tids hendelser viser at det er behov for en innskjerping på dette området.

Høringsuttalelsen i sin helhet kan leses her.