Stort forbedringspotensial av dagslysdesign i bygg

Stort forbedringspotensial av dagslysdesign i bygg

Doktoravhandlingen til Line Røseth Karlsen tar for seg samhandlingen mellom dagslys, termisk komfort og energiforbruk i bygg og konkluderer med at krysningspunktet mellom disse fagene er essensielt for oppnå de velfungerende byggene vi ønsker for fremtiden.

I avhandlingen har Line ved hjelp av funn i litteraturen, eksperimentalt- og analytisk arbeid foreslått modeller og kriterier for forbedret evaluering av dagslys og termisk komfort i bygninger. Disse forslagene innebærer blant annet å evaluere termisk komfort som en funksjon av plassering i rommet, –hvor også solstråling som treffer personer tas hensyn til. Direkte sol som treffer personer i bygg har hittil vært neglisjert i bygningsdesign. Med økt utbredelse av store glassfasader kan dette imidlertid forekomme hyppig, noe som også gjør det viktig å kunne evaluere fenomenet.

- Jeg mener det er et stort forbedringspotensial i forhold til dagslysdesign i bygg. Nyere forskning dokumenterer at dagslysets kvantitet og kvalitet har en positiv virkning på menneskers helse. Jeg foreslår at det i fremtiden gjennomføres dynamisk dagslysmodellering og at dagslystilgangen evalueres i henhold til klimabaserte dagslysmål, samt at forekomst av blending fra dagslys og tilgang på utsyn over året evalueres, sier dr. ing. Line Røseth Karlsen.  

Hun forteller videre at med en slik modellering og evaluering kan man benytte de samme rammebetingelsene i dagslysdesign som man benytter i termisk modellering av bygg med hensyn til f.eks. klimadata, geografisk beliggenhet av bygget og bruk av solskjerming. Dette er en særs viktig egenskap for å oppnå en helhetlig og integrert bygningsdesign, og som er en nødvendig fremgangsmåte for å oppnå de velfungerende byggene vi ønsker for fremtiden.

- Frem til nå har termisk komfort, dagslys og energi gjerne blitt beregnet hver for seg og ofte ikke konsistent i prosjekter. Metoden som Line har utviklet viser vei for hvordan vi bør arbeide i fremtiden for å ivareta helhet. Det er også viktig utvikling for å redusere avvik mellom teoretisk beregnet og virkelig energibruk. Dette er eksempel på hvordan vi ønsker å arbeide som firma i samarbeid med andre med fokus på helhet og integrasjon. Uten slike metoder når vi aldri virkelig mål om nullutslippsbygg, sier Ida Bryn, professor og avdelingsleder i Erichsen & Horgen.

I tillegg til forslag til forbedrede modeller og evalueringskriterier for dagslys og termisk komfort har Line videreutviklet en kontrollstrategi for solskjerming som ble foreslått gjennom FoU prosjektet "Fasader i glass som holder hva vi lover". Solskjermingsstrategien er verifisert ved hjelp av en brukerundersøkelse og den er tiltenk anvendelse både i bygningsdesign og praktisk fullskala applikasjon.

Det har vært et viktig fokus gjennom hele arbeidet med avhandlingen å utvikle løsninger og komme med forslag til forbedringer som er anvendbare i praktisk bygningsdesign. En strategi for å oppnå denne målsetningen har vært å bidra til å implementere nye forbedrede modeller i simuleringsverktøyet IDA ICE i samarbeid med programutviklerne Equa Simulations AB. Modellimplementeringen er blitt verifisert, men modellene er ennå ikke inkludert i en kommersiell utgave av programmet.

I avhandlingen har Line ved hjelp av funn i litteraturen, eksperimentalt- og analytisk arbeid foreslått modeller og kriterier for forbedret evaluering av dagslys og termisk komfort i bygninger. Disse forslagene innebærer blant annet å evaluere termisk komfort som en funksjon av plassering i rommet, –hvor også solstråling som treffer personer tas hensyn til. Direkte sol som treffer personer i bygg har hittil vært neglisjert i bygningsdesign. Med økt utbredelse av store glassfasader kan dette imidlertid forekomme hyppig, noe som også gjør det viktig å kunne evaluere fenomenet.

- Jeg mener det er et stort forbedringspotensial i forhold til dagslysdesign i bygg. Nyere forskning dokumenterer at dagslysets kvantitet og kvalitet har en positiv virkning på menneskers helse. Jeg foreslår at det i fremtiden gjennomføres dynamisk dagslysmodellering og at dagslystilgangen evalueres i henhold til klimabaserte dagslysmål, samt at forekomst av blending fra dagslys og tilgang på utsyn over året evalueres, sier dr. ing. Line Røseth Karlsen.  

Hun forteller videre at med en slik modellering og evaluering kan man benytte de samme rammebetingelsene i dagslysdesign som man benytter i termisk modellering av bygg med hensyn til f.eks. klimadata, geografisk beliggenhet av bygget og bruk av solskjerming. Dette er en særs viktig egenskap for å oppnå en helhetlig og integrert bygningsdesign, og som er en nødvendig fremgangsmåte for å oppnå de velfungerende byggene vi ønsker for fremtiden.

- Frem til nå har termisk komfort, dagslys og energi gjerne blitt beregnet hver for seg og ofte ikke konsistent i prosjekter. Metoden som Line har utviklet viser vei for hvordan vi bør arbeide i fremtiden for å ivareta helhet. Det er også viktig utvikling for å redusere avvik mellom teoretisk beregnet og virkelig energibruk. Dette er eksempel på hvordan vi ønsker å arbeide som firma i samarbeid med andre med fokus på helhet og integrasjon. Uten slike metoder når vi aldri virkelig mål om nullutslippsbygg, sier Ida Bryn, professor og avdelingsleder i Erichsen & Horgen.

I tillegg til forslag til forbedrede modeller og evalueringskriterier for dagslys og termisk komfort har Line videreutviklet en kontrollstrategi for solskjerming som ble foreslått gjennom FoU prosjektet "Fasader i glass som holder hva vi lover". Solskjermingsstrategien er verifisert ved hjelp av en brukerundersøkelse og den er tiltenk anvendelse både i bygningsdesign og praktisk fullskala applikasjon.

Det har vært et viktig fokus gjennom hele arbeidet med avhandlingen å utvikle løsninger og komme med forslag til forbedringer som er anvendbare i praktisk bygningsdesign. En strategi for å oppnå denne målsetningen har vært å bidra til å implementere nye forbedrede modeller i simuleringsverktøyet IDA ICE i samarbeid med programutviklerne Equa Simulations AB. Modellimplementeringen er blitt verifisert, men modellene er ennå ikke inkludert i en kommersiell utgave av programmet.