Dagslys

Dagslys

Dagslys har stor innvirkning på menneskers helse. Ved mangel på dagslys på arbeidsplassen kan sykefraværet økes og trivselen reduseres. Formålet med dagslysberegninger er å dokumentere at det er passende tilgang på dagslys for et gitt rom slik at vi får et godt inneklima.

God utnyttelse av dagslys kan samtidig gi vesentlige besparelser på energibudsjettet, da energien til kunstig belysning og romkjøling kan reduseres. Utnyttelse av dagslyset henger sammen med bygningsutformning og glasstype.

I "Forskrift om tekniske krav til byggverk" stilles det krav til dagslys. Her står det at "rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe annet". Dette er konkretisert i "Veiledning til teknisk forskrift" ved at kravet i TEK er oppfylt hvis en gjennomsnittlig dagslysfaktor på 2 % oppnås.

 

Vi tilbyr følgene tjenester innenfor fagområdet dagslys:

  • Rådgivning i regulering og tidligfase mht. utforming og plassering av bygningsvolum
  • Rådgivning til hvordan en fasade kan utformes best mulig med hensyn til plassering og utformning av lysåpninger
  • Rådgivning i forhold til valg av type glass med hensyn til lystransmisjon og solavskjerming
  • Beregning av variasjon i tilgang på dagslys som tar hensyn til skyggeeffekt fra omkringliggende bygg
  • Råd om solavskjerming
  • God og visuell presentasjon og dokumentasjon av beregningsresultatene
  • Dokumentasjon i forbindelse med BREEAM-sertifisering
  • Dokumentasjon av energibruken til belysning iht. EN15193 (LENI-beregning)
  • Målinger av de faktiske dagslysforhold og anbefalinger til forbedring av disse

 

Beregninger utføres i 3 dimensjoner, i et beregningsprogram som benytter RADIANCE beregningskjerne. Dette er den mest anerkjente beregningskjernen for lys. Programmet kan anvendes til beregning av vilkårlige geometrier og fasader, samtidig som at det holdes rede på egenskapene til ulike elementer