EH prosjekterer nytt sykehus i Drammen

EH prosjekterer nytt sykehus i Drammen

I kontrakten ligger også ansvaret for VA og energi. Multiconsult ASA er med som underleverandør. Kontraktsverdien er over 70 millioner kroner inklusive opsjoner.

- Dette er en viktig seier for Erichsen & Horgen. Det nye sykehuset er et krevende prosjekt og vi vet konkurransen har vært hard. Med dette prosjektet befester vi vår posisjon som det ledende rådgiverfirmaet innen Helsebygg i Norge, sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen.

Fra før er Erichsen & Horgen involvert i prosjekter som Nytt Tønsberg sykehus, Nytt Klinikkbygg på Radiumhospitalet, Campus Ås og Livsvitenskapsbygget i Oslo.

- Erichsen & Horgen vil også være sterkt involvert i kontrakten for rådgiver miljø, som underleverandør til Multiconsult ASA. Erichsen & Horgen vil da sitte i førersetet for sykehusets grønne profil, sier disiplinleder for miljø og energi Ida Bryn.

Prosjektperioden er for ca. 7 år. Kontrakten består av optimalisert skisseprosjekt og forprosjekt, samt opsjoner på detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Arbeidet med den første fasen vil starte i januar 2018.

Drammen sykehus er et stort og nyskapende prosjekt på om lag 111 000 m2 og vil inneholde bygninger for psykiatri, somatikk, enhet for stråleterapi, service- og sengebygg. Prosjektet har også ambisiøse mål for bruk av BIM som vi ser frem til å bidra med.

Om nye Drammen sykehus
Nytt Sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya som ligger øst for Drammen sentrum.

Bygget for somatikk vil blant annet romme akuttmottak, operasjonsstuer, fødeavdeling, nyfødt intensiv, sengeposter og poliklinikk.

Tre bygg er planlagt for psykiatri- og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og vil romme 167 døgnplasser for psykisk helsevern. I tillegg skal det bygges et frittliggende bygg for stråleterapi, samt service og adkomstbygg. Sykehuset er dimensjonert for å dekke spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 500 000 innbyggere.

Oppstart klinisk drift vil være i 2024/2025. Det vil bli lagt opp til at det nye sykehuset tas i bruk gradvis etter hvert som deler ferdigstilles.