Termisk energi i et framtidsscenario

Termisk energi i et framtidsscenario

 - Tanker fra Enovakonferansen 2019.

Av Monica Havskjold, avdelingsleder energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen AS

Bygg kan bidra til en grønnere fremtid og vil uten tvil få en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Skal byggsektoren bidra til å nå målene fra Parisavtalen er det ikke nok at byggene er energieffektive. Flere brikker må på plass: Byggingen må også skje uten utslipp, materialer bør være bærekraftige, og de må spille på lag med energi- og transportsystemet.

Å spille på lag med energi- og transportsystemet betyr å bidra til at vi kan utnytte mer av fornybare ressurser som sol og vind, og at transporten elektrifiseres. Dette var tema for workshopen "Energisk samspill" på årets Enovakonferanse. Her diskuterte arbeidsgruppen hvordan vi kan få til et bedre samspill mellom energiforbruk og el-forsyningen. Målet var å få en større forståelse av barrierene og hva som skal til for å bryte disse ned.

Termisk energi i 2050
Jan Bråten fra Statnett ledet an diskusjonen, som først foregikk i tre arbeidsgrupper og deretter i plenum. De tre arbeidsgruppene representerte en fin spredning i både fag, sektor og virksomhet. Monica Havskjold, avdelingsleder for energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen ledet gruppen som diskuterte termisk energi i 2050. I de to øvrige var fokuset nye forretningsmodeller, nye teknologier og barrierer som hindrer samspill.

Et hovedfunn fra diskusjonen var at varme- og kjølesektoren fortsatt er en godt bevart hemmelighet, og at den ofte glemmes av både politikere, myndigheter og andre aktører.  Det var enighet om at vi kommer til å se mange innovative løsninger i form av for eksempel lokal lagring av varme og kjøling, utnyttelse av spillvarme fra datasentre, el-kjeler som leverer systemtjenester og bygg som veksler mellom å bruke og produsere både el og varme. Ny og innovativ teknologi vil gi mange muligheter, men det er behov for å gi markedet en dytt. Det var stor enighet om at Enova bør bidra med virkemidler som stimulerer aktører til å utforske og utnytte nye muligheter. Det ble også lagt vekt på at sentrale aktører som NVE må legge til rette for samspill mellom det sentrale kraftsystemet og lokale varme- og kjøleløsninger.

I utviklingsfasen av et prosjekt er det helt avgjørende å få til et samspill mellom alle typer aktører for å finne gode løsninger for både bygget og energisystemet. Vi mangler kanskje "dirigenten" som ser elektrisitets- og varmesektoren samlet? Hittil har det gjerne vært energiforsyningsbransjen som samles for å diskutere samspill mellom el og varme. Det er nå viktig at også byggeiernes perspektiv synliggjøres, slik at gode løsninger velges.

Enovas eksperter ledet an av Børge Stafne brukte tiden til å lytte til diskusjonene og notere ned forslag og vurderinger. Målet er å bruke det som fremkommer i videreutvikling av Enovas virkemidler. 

Det blir stadig viktigere å forstå hvordan lokale og sentrale løsninger for energiforsyning kan spille på lag. Derfor er vi i Erichsen & Horgen opptatt av å utvikle kompetanse som sikrer at kundene våre får bygg som både har et inneklima som skaper trivsel og velvære, samtidig som de kan være et positivt bidrag til at vi kan utnytte så mye som mulig av lokal og miljøvennlige energiressurser.

Vi ser frem til økt samspill mellom de ulike sektorene og vil bidra med vår kompetanse i utviklingen av enda flere grønne bygg.