Ombruk og sirkulær økonomi

I tråd med FN's bærekraftsmål koordinerer og leder våre rådgivere arbeid med ombruk i prosjekter med fokus på sirkulær økonomi. Vi har god erfaring på området. Økende fokus og flere krav, kombinert med knappe globale ressurser, gjør dette til et viktig satsingsområde for Erichsen og Horgen.

Hva er Ombruk?
Ombruk, eller gjenbruk, definerer prosessen hvor brukte produkter, som ellers ville vært definert som avfall, benyttes uten å endre produktet. Produkter har ofte lengre levetid enn brukstid og mye blir regnet som avfall selv om det er fullt mulig å bruke. På denne måten effektiviseres materialkretsløpet og utslipp knyttet til produksjon av materialer minimeres.
Ombruk er derfor en fundamental del i en sirkulær økonomi hvor alt avfall regnes som en utnyttbar ressurs. I dagens lineære økonomi gjenvinnes mye av avfallet, men dette fører til tap av ressurser og produkter mister sin nytteverdi. Derfor bør ombruk prioriteres over gjenvinning.

Hva er Sirkulær økonomi?
Sirkulær økonomi definerer en videreutvikling av dages lineære økonomi. Her sluttes en sirkel ved å endre avfall til en ressurs som kan ombrukes. På denne måten effektiviseres ressursutnyttelsen, utslipp kuttes og økonomien blir bærekraftig.
Et grunnleggende tiltak for å oppnå en sirkulær økonomi i byggebransjen er å sikre mest mulig ombruk i forbindelse med eksisterende bygg og rehabilitering og å designe for ombruk i nye bygg.

Slik jobber vi med ombruk og sirkulær økonomi
Hos Erichsen og Horgen har vi erfaring fra flere prosjekter med stort fokus på og høye krav til sirkulær økonomi. For eksisterende byggmasser utføres utredninger på potensialet for ombruk av bygningsdeler via ombrukskartlegginger og mulighetsstudier. Ved nye bygg kartlegges mulighetene for å implementere ombrukte materialer og det designes med et høyt fokus på robusthet, ombruk og mulighet for gjenvinning ved endt livsløp. Med et stort nettverk og de rette verktøyene sikrer vi høy kvalitet i prosjektering og koordinering.