LCA og klimagassregnskap

I dagens samfunn der klima og bærekraft står høyt på agendaen er det viktig med riktig kunnskap tidlig i prosjektet for å sikre at kvalifiserte valg tas i prosjektprosessen og reduksjon i klimagasser maksimeres.

Erichsen og Horgen har lang erfaring med livssyklusanalyser (LCA) og klimagassregnskap og utfører LCA, klimagassberegninger og klimagassregnskap med sertifisert verktøy. I samarbeid med byggherre og sentrale aktører danner vi en oversikt over miljøpåvirkningen og effektive miljøtiltak identifiseres. Vår ambisjon er at et prosjekt skal oppnå størst mulig reduksjon, alltid med hensyn til det økonomiske og sosiale perspektivet.

Hva er en LCA (livssyklusanalyse)?
En LCA er en metode for å vurdere miljøpåvirkningen forbundet med alle stadier i livssyklusen til et produkt, en prosess eller en bedrift. Den internasjonalt anerkjente ISO 14000 standard serien og den nasjonale NS 3720 standarden angir tydelige retningslinjer for livssyklusanalyser og definerer moduler av livsløpet som skal inkluderes.
LCA kvantifiserer miljøpåvirkning og danner grunnlaget for å utføre klimagassberegninger og -regnskap for materialer, produkter, prosesser eller bedrifter.

Hva er et klimagassregnskap?
Klimagassregnskap er en sammensetting av klimagassberegninger og danner en oversikt over miljøpåvirkningen.
Klimagassregnskap referer til prosessen hvor det beregnes mengden CO¬2-ekvivalenter, eller miljøpåvirkningen, knyttet til en sammensatt enhet, som f.eks. ett bygg. Regnskapet inkluderer klimagassberegninger for alle komponenter slik at den totale miljøpåvirkningen estimeres. Klimagassregnskapet danner også grunnlag for å identifisere hvor stor andel av det totale utslippet forskjellige komponenter står for og på den måten identifisere fokusområder.

Slik jobber vi med LCA og klimagassregnskap
I Erichsen og Horgen har vi lang erfaring med LCA og klimagassregnskap. Erfarne konsulenter, med god kjennskap til krav i BREEAM, FutureBuilt, ZEB o.l. og beregningsverktøy, sikrer helhetlige og objektive LCA og klimagassregnskap.